AmericanTech Review

AmericanTech Review

AmericanTech Review

American Tech Holding Ltd là nhóm 4 công ty tập trung vào phân phối các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ trong Hàng hải, động cơ Diesel, phần mềm Ngân hàng, Bán lẻ. AmericanTech hiện đang trở thành nhà cung cấp chính trong lĩnh vực Hàng hải và có được sự phát triển từng bước vững chắc.

American Tech Holding Ltd is the group of 4 companies which focus in distributing Technology products and services in Marine, Diesel engines, Banking Soft ware, Retail. AmericanTech are now becoming the major supplier in Marine sector and getting a very good development.

 1. Tài nguyên hữu hình

   Tangible resources

Tài chính: Doanh thu khoảng 8 đến 10 triệu USD. Lợi nhuận chủ yếu đến từ ngành Hàng hải và các khách hàng cao cấp với các dự án lớn. Tốc độ tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp là khoảng 15%.

– Financial: The Revenue around 8 to 10 million USD. The profit come mainly from Marine sector and the high level customers with big projects. The Growth rate of 3 consecutive years is about 15%.

 

– Với việc hợp tác, sáp nhập công ty khác liên quan đến ngành khác, chúng tôi nhắm mục tiêu doanh thu hơn 50 triệu USD hàng năm trong năm tới

– With the merging other company related to another industry we target of more than 50 USD Million revenue annual in coming year

 

HiệnTrạng : AmericanTech có văn phòng tại Hà Nội, 1 văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. với các công ty dịch vụ dọc Việt Nam để hỗ trợ khách hàng.

– Physical: AmericanTech have offices in Hanoi, 1 office in Hochiminh City. with service companies along Vietnam for supporting clients.

 

 • Với việc cố gắng mở rộng sang một ngành công nghiệp khác, nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc ở hầu hết 63 tỉnh và thành phố của Việt Nam.

 

 • With the trying expand to another industry sector our staff will working in most 63 provinces and city of Vietnam.

 

 • Chúng tôi cũng từng bước đi vào lãnh thổ OEM và sản xuất thiết bị tại Việt Nam
 • We also step by step go in the territory of OEM and manufacture equipment in Vietnam

– Chúng tôi có đối tác tốt trong xưởng đóng tàu để tham gia đấu thầu quốc gia nơi vai trò của chúng tôi là cung cấp gần như nguyên liệu, thiết bị cho tàu và tàu, không chỉ là động cơ chính và máy phát điện.

 • We have good partner in shipbuilding shipyard to join nation tender where our role as supply almost material, equipment for ship and vessel, not only main engines and generator.

 

Công nghệ: AmericanTech hiện là nhà phân phối BUKH, Northern Lights (máy phát điện Hàng hải và hệ thống HVAC) và đã thỏa thuận bán với 10 thương hiệu như: Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ( Động cơ tốc độ vòng tua cao trên biển và máy phát điện hàng hải ) Hãng GE Transportation , ZF, Reinjet (Hộp số hàng hải), John Deere (Động cơ Diesel), v.v … Hầu hết các nhân viên bán hàng và dịch vụ đã được đào tạo và nhận chứng chỉ của các thương hiệu này.

 • Technological: AmericanTech now is the distributors BUKH , Northern Lights (Marine generators and HVAC system) and got the agreement in selling with 10 brands in like: Mitsubishi Heavy Industries ( High speed Marine engines and Land base generators, GE Transportation ( Medium Speed Marine engines, Power Plant), ZF, Reinjet (Marine gearbox), John Deere ( Diesel engines),etc… Almost sales and service man already was trained and got certificates of these brands.


 • Tổ chức: AmericanTech Holdings đã ký hợp đồng dài hạn với 126 người làm việc cho 4 công ty trong nhóm. Tất cả đều có kinh nghiệm lâu năm trong việc bán hàng và dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ điện, điện thoại di động và công nghệ cao. Bằng cách chia sẻ AmericanTech trở thành 4 công ty, chúng tôi có thể tiếp cận gần như các phân khúc khách hàng và mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến với các đối thủ chính. HO được đặt tại Hà Nội và kiểm soát các văn phòng và công ty khác … 3 kho hàng nằm ở các cảng chính lớn giúp khách hàng nhanh chóng giao sản phẩm và dịch vụ. Bằng cách ký hợp đồng dịch vụ và thỏa thuận với các nhà thầu phụ và là đối tác với các công ty dịch vụ quốc tế và nhà máy đóng tàu, chúng tôi có thể gặp gỡ nhiều khách hàng quốc tế hơn và đáp ứng yêu cầu khách hàng cấp cao. Sự hợp tác giúp AM tối ưu hóa chi phí và phức tạp hơn trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Trong các dự án dài hạn, chúng tôi sẽ ký hợp đồng ngắn hạn với một số người chuyên nghiệp và anh ta có thể là người quản lý dự án trong thời gian dự án có hiệu lực.

 

 

 • Organizational: AmericanTech Holdings have signed around long term contracted with 126 persons worked for 4 companies in group. All of them have a long experience in selling and service in technical Mechanical, electric Mobile phone and high tech sectors. By sharing AmericanTech become 4 companies, we can approach almost customers segments and more powerful in fighting with main competitors. The HO is located in Hanoi and control other offices and companies… 3 warehouses located in big main Ports help clients quickly delivery products and services. By signing services contract and agreements with subcontractors and being partners with international services companies and shipyards, we can meet more international clients and satisfy the high level client’s request. The collaboration help AM optimize in costing and more complex in offering products and services. In the long time projects, we will sign short term contract with some professional person and he can be a project manager during project valid.

 

 1. Intangible resources

 

Tài nguyên vô hình

 

 • Con người: AmericanTech hiện đang được điều hành bởi 126 người lao động chăm chỉ, chuyên nghiệp với 26 nhân viên làm việc trong lĩnh vực Hàng hải. Họ chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực như: Thiết kế, Sửa chữa, Kế toán, Bán hàng, Tiếp thị và Quản lý. Cấu trúc tổ chức dựa trên 10 người có kinh nghiệm hơn 10 năm trong vai trò Quản lý và Giám đốc, tạo ra sức mạnh cho tất cả hệ thống. Các nhân viên chính với 30 người đang làm việc như một thiết bị của động cơ để phân phối điện và làm cho hệ thống chạy đúng. AM luôn có một số hợp tác với các hợp đồng bán thời gian và thời gian ngắn với những người chuyên nghiệp trong nhiều dự án. Đó là một cách thông minh để giúp nhân viên công ty học tập và giữ mức lương và thu nhập của tất cả các hệ thống luôn ở mức cao.

 

 • Human: AmericanTech is now running by 126 intelligent, professional persons with 26 staffs work in Maritime sector. They are professional in many area like: Design, Repairing, Accounting, Selling, Marketing, and Management… The organization structure is based on 10 people who got about more than 10 years’ experience in the role of Managers and Directors, create the power for all system. The main staffs with 30 peoples are working as the gear of engines to distribute the power and make system run properly. AM always got some cooperation with part time and short time contracts with professional persons in many projects. It is a smart way to help the company staff in learning and keep the salary and income of all system always in high level.
 • Đổi mới và sáng tạo: Không phải là nhà phân phối truyền thống tại Việt Nam, AM luôn nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu để tối ưu hóa các lựa chọn cho khách hàng trong việc thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Hợp tác với nhiều nhà cung cấp làm cho chúng tôi có nhiều lựa chọn và kinh nghiệm hơn trong việc bán hàng và dịch vụ.
 • Innovation and Creativity: Not as the traditional distributors in Vietnam, AM always study and do the research for optimizing choices for customers in designing and offering suitable products and services. Cooperating with many suppliers make us more options and experiences in doing sales and services.

– Danh tiếng: Bằng cách hợp tác với 10 thương hiệu nổi tiếng quốc tế và giỏi về Marketing giúp AmericanTech trở thành nhà cung cấp chính trong lĩnh vực Marine. Chúng tôi đã có rất nhiều hợp đồng lớn với Bộ Quốc phòng, các tổ chức nhà nước (như Custom, Pilot, River Police, v.v.), các nhà máy đóng tàu FDI lớn (Damen, vard, Triyards, .., và một số nhóm thương mại giàu có (Xuan Thanh, Xuân Trường, The Vissai, Mường Thanh, ..)

 • Reputation: By working with 10 international well-known brands and being good in Marketing help AmericanTech become major supplier in Marine section. We got a lot of big contracts with Ministry of Defense, State Organizations (like Custom, Pilot, River Police, etc…), Big FDI shipyards (Damen, vard, Triyards, …) and some rich commercial group ( Xuan Thanh, Xuan Truong, The Vissai, Muong Thanh,..) These contracts now become flagships for others.

Read More »

Recent Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis.

11/05

Authentic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis...
Trusted by 12,309 happy customers

Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you, and you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use.

Steve Jobs, CEO Apple

I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot.

Bill Gates, CEO Microsoft

The best thing about acting is that I get to lose myself in another character and actually get paid for it… It’s a great outlet. I’m not really sure who I am – it seems I change every day.

Leonardo DiCaprio AT&T

I suppose if you’ve never bitten your nails, there isn’t any way to explain the habit. It’s not enjoyable, really, but there is a certain satisfaction – pride in a job well done.

Anderson Cooper Samsung Electronics

I see the friends I made over the years who have become family today, people I became acquainted with who have achieved so much in their lives. They taught me something with each meeting.

Akshay Kumar JX Holdings

I’m fragile from girls in the past that did nothing but frontin and greasy on me but I can tell that you different, swagger brand new like an infant.

Travie McCoy Volkswagen Group

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams.

Common White Girl A Fashion Company

The most important thing for us is to realize that last season is over and this one is completely different. And that if we don’t run or battle until the end we won’t win anything.

Ronaldinho Gaúcho Football Company

Imagine all the people living life in peace. You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us, and the world will be as one.

Serginho Groisman Google, Inc.

Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.

Thalia Youye, Inc.
 • Steve Jobs
 • Bill Gates
 • Leonardo DiCaprio
 • Anderson Cooper
 • Akshay Kumar
 • Travie McCoy
 • Common White Girl
 • Ronaldinho Gaúcho
 • Serginho Groisman
 • Thalia